Gói cước HD Plus

Gói cước HDP200

 • 200 phút + 6,5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 200 phút nội mạng + 6,5GB/30 ngày. Hết 6,5GB ngắt kết nối
 • Giá gói 200.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước HDP300

 • 300 phút + 10GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300 phút nội mạng + 10GB/30 ngày. Hết 10GB ngắt kết nối
 • Giá gói 300.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước HDP600

 • 600 phút + 20GB
 • Ưu đãi Miễn phí 600 phút nội mạng + 20GB/30 ngày. Hết 20GB ngắt kết nối
 • Giá gói 600.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước HDP70

 • 70 phút + 2GB
 • Ưu đãi Miễn phí 70 phút nội mạng + 2GB/30 ngày. Hết 2GB ngắt kết nối
 • Giá gói 70.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước HDP100

 • 100 phút + 3GB
 • Ưu đãi Miễn phí 100 phút nội mạng + 3GB/30 ngày. Hết 3GB ngắt kết nối
 • Giá gói 100.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước HDP120

 • 120 phút + 4GB
 • Ưu đãi Miễn phí 120 phút nội mạng + 4GB/30 ngày. Hết 4GB ngắt kết nối
 • Giá gói 120.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường