Gói cước HD

Gói cước 12HD120

 • 12GB
 • Ưu đãi Miễn phí 12GB hàng tháng. Hết 12GB ngắt kết nối
 • Giá gói 1.200.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12HD90

 • 7GB
 • Ưu đãi Miễn phí 7GB hàng tháng. Hết 7GB ngắt kết nối
 • Giá gói 900.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6HD90

 • 7GB
 • Ưu đãi Miễn phí 7GB hàng tháng. Hết 7GB ngắt kết nối
 • Giá gói 450.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12HD70

 • 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 5GB hàng tháng. Hết 5GB ngắt kết nối
 • Giá gói 500.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6HD70

 • 4,8GB
 • Ưu đãi Miễn phí 4,8GB hàng tháng. Hết 4,8GB ngắt kết nối
 • Giá gói 350.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12HD300

 • 36GB
 • Ưu đãi Miễn phí 36GB hàng tháng. Hết 36GB ngắt kết nối
 • Giá gói 3.000.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6HD300

 • 36GB
 • Ưu đãi Miễn phí 36GB hàng tháng. Hết 36GB ngắt kết nối
 • Giá gói 1.500.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12HD200

 • 22GB
 • Ưu đãi Miễn phí 22GB hàng tháng. Hết 22GB ngắt kết nối
 • Giá gói 2.000.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6HD200

 • 22GB
 • Ưu đãi Miễn phí 22GB hàng tháng. Hết 22GB ngắt kết nối
 • Giá gói 1.000.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng