On

Gói cước Max10

  • 100MB
  • Ưu đãi Miễn phí 100MB hàng tháng. Thời hạn phụ thuộc vào gói cước chính
  • Giá gói 10.000 đồng/tháng
  • Vượt gói 0 đồng

Gói cước Max20

  • 500MB
  • Ưu đãi Miễn phí 500MB hàng tháng. Thời hạn phụ thuộc vào gói cước chính
  • Giá gói 20.000 đồng/tháng
  • Vượt gói 0 đồng