Thuê bao Trả sau Cá nhân

Gói cước 12MF99

 • 1.040 phút + 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 40 phút trong nước + 5GB hàng tháng. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 5GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 1.188.000 đồng/16 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước 6MF99

 • 1.040 phút + 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 40 phút trong nước + 5GB hàng tháng. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 5GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 594.000 đồng/8 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước 12MF150

 • 1.200 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 200 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Không giới hạn số phút/cuộc gọi. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 1.800.000 đồng/12 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước 6MF150

 • 1.200 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 200 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Không giới hạn số phút/cuộc gọi. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 900.000 đồng/6 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước 2MF150

 • 1.200 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 200 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Không giới hạn số phút/cuộc gọi. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 300.000 đồng/2 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF399

 • 3.400 phút + 17GB
 • Ưu đãi Miễn phí 3.000 phút nội mạng + 400 phút trong nước + 17GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 17GB ngắt kết nối
 • Giá gói 399.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF999

 • 11.000 phút + 45GB
 • Ưu đãi Miễn phí 10.000 phút nội mạng + 1.000 phút trong nước + 45GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 45GB ngắt kết nối
 • Giá gói 999.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF799

 • 7.700 phút + 35GB
 • Ưu đãi Miễn phí 7.000 phút nội mạng + 700 phút trong nước + 35GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 35GB ngắt kết nối
 • Giá gói 799.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF599

 • 5.600 phút + 25GB
 • Ưu đãi Miễn phí 5.000 phút nội mạng + 600 phút trong nước + 25GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 25GB ngắt kết nối
 • Giá gói 599.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng