Thuê bao Trả sau Doanh nghiệp

Gói cước ESave

 • 780 phút + 4GB
 • Ưu đãi Miễn phí 600 phút nội mạng + 180 phút trong nước + 4GB/31 ngày. Hết 4GB ngắt kết nối
 • Giá gói 110.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 24 tháng

Gói cước E929

 • 11.000 phút + 40GB
 • Ưu đãi Miễn phí 10.000 phút nội mạng + 1.000 phút trong nước + 40GB/31 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút, hết 40GB tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 929.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước CL100

 • 550 phút + 3GB
 • Ưu đãi Miễn phí 500 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 3GB/31 ngày. Hết 3GB ngắt kết nối
 • Giá gói 100.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước CL150

 • 950 phút + 4GB
 • Ưu đãi Miễn phí 800 phút nội mạng + 150 phút trong nước + 4GB/31 ngày. Hết 4GB ngắt kết nối
 • Giá gói 150.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước CL200

 • 1.250 phút + 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 250 phút trong nước + 5GB/31 ngày. Hết 5GB ngắt kết nối
 • Giá gói 200.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước CL250

 • 1.400 phút + 6GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 400 phút trong nước + 6GB/31 ngày. Hết 6GB ngắt kết nối
 • Giá gói 250.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước CL300

 • 3.300 phút + 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 3.000 phút nội mạng + 300 phút trong nước + 5GB/31 ngày. Hết 5GB ngắt kết nối
 • Giá gói 300.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước TQT_HQ2

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 50 phút trong nước + 180 phút quốc tế + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 20 phút, 180 phút đến Hàn Quốc
 • Giá gói 300.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Tài xế Công nghệ

 • 1.800 phút + 15GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.500 phút nội mạng + 300 phút trong nước + 15GB/31 ngày. Hết 15GB tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 200.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 24 tháng