Thuê bao Trả sau MobiFone

Gói cước 12MF99

 • 1.040 phút + 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 40 phút trong nước + 5GB hàng tháng. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 5GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 1.188.000 đồng/16 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước 6MF99

 • 1.040 phút + 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 40 phút trong nước + 5GB hàng tháng. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 5GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 594.000 đồng/8 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước 12MF150

 • 1.200 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 200 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Không giới hạn số phút/cuộc gọi. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 1.800.000 đồng/12 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước 6MF150

 • 1.200 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 200 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Không giới hạn số phút/cuộc gọi. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 900.000 đồng/6 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước 2MF150

 • 1.200 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 200 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Không giới hạn số phút/cuộc gọi. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 300.000 đồng/2 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước E929

 • 11.000 phút + 40GB
 • Ưu đãi Miễn phí 10.000 phút nội mạng + 1.000 phút trong nước + 40GB/31 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút, hết 40GB tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 929.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước CL100

 • 550 phút + 3GB
 • Ưu đãi Miễn phí 500 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 3GB/31 ngày. Hết 3GB ngắt kết nối
 • Giá gói 100.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước CL150

 • 950 phút + 4GB
 • Ưu đãi Miễn phí 800 phút nội mạng + 150 phút trong nước + 4GB/31 ngày. Hết 4GB ngắt kết nối
 • Giá gói 150.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước CL200

 • 1.250 phút + 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 250 phút trong nước + 5GB/31 ngày. Hết 5GB ngắt kết nối
 • Giá gói 200.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng